Usługi

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja firm

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie restrukturyzacji, ułatwiające naszym klientom podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych, wybór optymalnych kierunków rozwoju i efektywnych metod zarządzania oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością. Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy. Wspieramy firmy w różnorodnych procesach optymalizacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w toku całej transakcji, aż do momentu uzgodnienia warunków restrukturyzacji lub układu. W zakres naszych usług wchodzą:

  • procesy refinansowania
  • procesy renegocjacji warunków finansowania
  • procesy pozasądowej restrukturyzacji finansowania
  • procesy sądowej restrukturyzacji finansowania

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Ratujemy firmy poprzez restrukturyzację, zwłaszcza w postępowaniu uproszczonym (UPR)

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo – organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu. Re­struk­tu­ry­za­cja jest po­stę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym na pod­sta­wie  usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne w ra­mach, któ­rej są po­dej­mo­wa­ne czyn­no­ści ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę sy­tu­acji ekon­omicz­nej przed­się­bior­cy.

Zgłoś się do nas

Pierwszy kontakt z naszą firmą jest bezpłatny. W trakcie wstępnej rozmowy otrzymasz rekomendacje w zakresie możliwych kierunków działania. Twoją sprawę poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni z licencją Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomogą Ci eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ratowaniu firm.

Zadzwoń do nas. Nasz doradca restrukturyzacyjny Tomasz Zapała tel.  +48 607-863-926 lub e-mail: tomasz.zapala @ fapartners.pl

Nasz zespół ekspertów   |   Usługi zewnętrznego dyrektora dla Twojej firmy  | Kiedy wdrożyć restrukturyzację w firmie |